Activiteiten

Uitgeven van boeken

Een van de belangrijkste activiteiten is het schrijven en uitgeven van boeken. Vanaf de oprichting van de BMS in 1994 tot heden staat de teller op maar liefst 25. Het voorlopig laatste boek is “Ootmarsum in de negentiende eeuw deel I. Het is deel 9 in de BMS-Reeks. In 2013 zal deel 10 in de BMS-Reeks uitkomen; het is deel II over Ootmarsum in de 19e eeuw. De opsomming van de boeken staat onder ARCHIEF. In het voorjaar van 2012 zal het 9e boek uit de BMS-reeks verschijnen waarin een beschrijving wordt gegeven van Ootmarsum in de 19e eeuw (1800-1900).

 

 

 

 

 

 

Films

De BMS legt historie en actuele gebeurtenissen op film vast. De BMS legt al jaren gebeurtenissen, beroepen, bedrijven e.d. op film vast, die in de vergetelheid dreigen te raken. Zo werden films gemaakt van Het leven in klooster Maria ad Fontes, Houtzagerij Oude Hengel, Pasen van begin tot eind, Klompen maken, Hervormde Gemeente een jaar lang in beeld, de smid, midwinterhoorn maken. De opsomming van de films staat onder ARCHIEF.

BMS verleent medewerking

Op tal van terreinen wordt medewerking van de BMS gevraagd. Er wordt een beroep gedaan op het foto-archief, maar ook op de historische kennis en boeken en de ervaring. Zo verleende en verleent de BMS medewerking aan:

  • Het jubileumboek van de 100-jarige Rabobank Ootmarsum-Denekamp;
  • Het jubileumboek van de 75-jarige vv KOSC;
  • Het jubileumboek van Kunst in Ootmarsum;
  • Het boek Het Drostenhuis in Ootmarsum;
  • Nieuwe geïllustreerde VVV-gids;
  • Het boek Coöperatieve Landbouwwerktuigen Vereniging;
  • Boek 5 kerken in de gemeente;
  • Catalogus Herman Haarhuis;
  • Wandelrouteboekjes Open Monumentendag;
  • Jubileumboekje EHBO Ootmarsum.

Foto Zoek Groep

Eén keer in de twee weken komt de Foto Zoek Groep bij elkaar om om foto’s uit het BMS-archief te beschrijven en te archiveren. Een enthousiaste groep, bestaande uit (vlnr) Mieke Reinders, Jan Hesselink, Ben Stroot, Jos Stroot en Henk Morsink. Behalve het “zoekwerk” wordt er natuurlijk ook veel gepraat en worden herinneringen opgehaald.

 

 

 

 

 

 

 

Stadswandeling

Elk jaar houdt de BMS een Stadswandeling voor inwoners van Ootmarsum. (Mensen van buiten Ootmarsum tonen overigens ook al belangstelling en zijn dan welkom). Op deze manier draagt de BMS de historische kennis van de stad Ootmarsum uit.
Dat is één van de doelstellingen. Door het jaar heen worden verzoeken om een stadswandeling veelal gehonoreerd.

Vertegenwoordigd in…

Leden van de BMS zijn vertegenwoordigd in meerdere organisaties, die onder andere op gemeentelijk niveau actief zijn. Te denken valt aan de Stichting Kloostertuin, de Stadsraad Ootmarsum en de werkgroep Engels’ Tuin.

Bijdrage
Veel van onze activiteiten kunnen gerealiseerd worden dankzij de ondersteuning van de Vrienden van de BMS. Ook werd met succes een beroep gedaan op het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Cogas Cultuurfonds. Een bijdrage van het Rabobank coöperatiefonds geeft de BMS ook meer mogelijkheden.

ANBI
De Ben Morshuis Stichting is door de Belastingdienst erkend als algemeen nut beoogde instelling (ANBI).

Artikelen
In kranten, tijdschriften, weekbladen, jaarboeken en op Radio- en TV-Oost worden door de BMS artikelen over Ootmarsum gepubliceerd om zo de kennis over onze stad te verbreden. Telefonische of schriftelijke aanvragen om informatie worden waar mogelijk beantwoord. Ook worden op verzoek kopieën van foto’s verzorgd.

Veranderingen
Wij zijn alert, wanneer zich in Ootmarsum bouwkundige veranderingen aandienen, die het aanzicht van de stad kunnen veranderen. Wij stellen vaak fotomateriaal beschikbaar, zodat daarmee bij de veranderingen rekening kan worden gehouden en het oude stadsbeeld behouden kan blijven.

Monumenten, beelden
Soms doen zich gebeurtenissen voor, waarbij volgens de BMS een herinneringsmonument of standbeeld op zijn plaats is. Dankzij de medewerking van anderen o.a. de Stichting Heemkunde Reutum / Haarle kon ”Het Menco Monument” worden opgericht als nagedachtenis aan de vermoorde familie Menco. Als dankbare herinnering aan de zusters en leidsters van het Radboud-internaat werd op initiatief van de BMS het standbeeld de Zuster in de Kloosterstraat geplaatst. In 2011 is mede op initiatief van de BMS het beeld de Zuster naar de Kloostertuin verplaatst. Tegelijkertijd is het beeld aan de gemeente geschonken.

 

 

 

 

 

“Onze zuster”  in de nieuwe Kloostertuin. Het beeld werd in oktober 2011 door een drietal “Ootmarsumse” zusters onthuld.

Op verzoek van de BMS gaat de Stille tocht van 4 mei in het vervolg ook langs het Jodenmonument in de Kloosterstraat. Het monument werd in 2001 onthuld. Op 29 oktober 2009 werd als een vorm van eerherstel een herinneringssteen onthuld voor de Indiëgangers uit Ootmarsum. Burgemeester Cazemier onthulde samen met Johan Weustink de steen.
In 2011 heeft de BMS een tiental pinksterkronen laten maken en deze hangen met Pinksteren op verschillende plekken in het centrum: een oude traditie is terug. In 2012 is het aantal pinksterkronen uitgebreid. Ze hangen nu ook boven de toegangsstraten. Bij de gemeente is kenbaar gemaakt dat een aantal beelden, monumenten gerestaureerd moet worden. Het oorlogsmonument (is al eerder onder handen genomen) is een goed voorbeeld van deze actie.


Een oude traditie wordt (met veel plezier) in ere hersteld.
Een Pinksterkroon boven het Kerkplein.

 

 

 


Verzamelen

Een verzamelaar heeft nooit genoeg. Dat geldt ook voor de BMS. We bewaren onder meer: bidprentjes, clubbladen, posters (Ootmarsum), ansichtkaarten, boeken (zie archief) en natuurlijk foto’s (Ootmarsum). Neemt u gerust contact op, als u denkt ons een plezier te kunnen doen.